Deklaracja dostępności

Wstęp

Tarczyńskie Centrum Medyczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej tcmtarczyn.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021.11.01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.11.13.

Stan dostępności cyfrowej

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisie, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Tarczyńskie Centrum Medyczne dla strony tcmtarczyn.pl przeprowadziło samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Web Accessibility Evaluation Tool (pod adresem internetowym: https://wave.webaim.org).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-11-13.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt z TCM pod adresem poczty elektronicznej: . Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 177 99 88.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność strony

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony internetowej jest możliwa bez użycia myszki za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona jest zbudowana z zachowaniem odpowiedniej struktury i hierarchii treści oraz linków dzięki czemu może być odczytywana przez przeglądarki i czytniki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Powiększanie strony i czcionki

Strona jest dopasowana do wbudowanych w popularne przeglądarki internetowe mechanizmów i ustawień umożliwiających powiększanie stron i czcionek dla zwiększenia czytelności przez osoby z wadami wzroku. Ponadto strona umożliwia zmianę wielkości czcionki bez użycia menu przeglądarki. Linki do zmiany wielkości czcionki umieszczone są w nagłówku strony w widocznym miejscu i są dostępne za pomocą standardowych skrótów klawiszowych do nawigacji po stronie.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1. Ponadto strona umożliwia zmianę kontrastu strony. Linki do zmiany kontrastu umieszczone są w nagłówku strony w widocznym miejscu i są dostępne za pomocą standardowych skrótów klawiszowych do nawigacji po stronie.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przychodni Tarczyńskiego Centrum Medycznego znajdujący się w Tarczynie przy ul. Pocztowa 10/2 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • do budynku prowadzi 1 wejście znajdujące się na parterze od ulicy Bronisława Reszki. Do wejścia z poziomu ulicy prowadzą schody z podjazdem dla wózków.
 • cała powierzchnia znajduje się na parterze budynku. W budynku nie ma windy.
 • recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 • dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost wejścia.
 • przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.